NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad ar Anghenion Addysgol Arbennig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Ymchwil Arad, ar y cyd â Phrifysgol De Cymru, ar y system anghenion addysgol arbennig (AAA) yng Nghymru. Cynhaliwyd yr ymchwil i sefydlu gwaelodlin o’r system AAA gyfredol cyn gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Defnyddir y canfyddiadau i lywio gwerthusiad yn y dyfodol o effaith y Ddeddf. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys arolwg ac ymchwil ansoddol i gasglu barn ymarferwyr sy’n gweithio ym maes AAA yn ogystal â dadansoddi data awdurdodau lleol. Mae’r adroddiad ar gael fan hyn.