NEWYDDION

Cyhoeddi adroddiad: Ymchwil cwmpasu i lywio’r gwaith o gyflwyno bwndeli babi yn genedlaethol

Roedd yr ymchwil yn cynnwys darpar-rieni a rhieni newydd; aelodau o’r gweithlu sydd â diddordeb mewn bwndeli babi, megis bydwragedd ac ymwelwyr iechyd; a sefydliadau rhanddeiliaid sy’n gweithio gyda rhieni neu sy’n eu cefnogi.

Amcanion yr ymchwil oedd casglu tystiolaeth i lywio’r gwaith o gyflwyno’r cynllun bwndeli babi, nodi’r eitemau hanfodol y dylid eu cynnwys yn y bwndel, a phenderfynu ar faes pwnc a fformat unrhyw wybodaeth a ddarperir i rieni fel rhan o’r bwndel. Bu’r ymchwil hefyd yn archwilio barn ar gofrestru ar gyfer y bwndel a’i gyflwyno, yn ogystal ag opsiynau ar gyfer cyflwyno gwybodaeth am y bwndeli babi i ddarpar-rieni. Mae’r adroddiad ar gael yma.

Hoffem hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i estyn ein diolch i’r holl gyfranogwyr a roddodd eu hamser a rhannu eu sylwadau gwerthfawr gyda ni yn ystod y cyfweliadau a’r grwpiau ffocws. Diolch