Tanwen Grover

CWRDD Â’R TÎM

Tanwen Grover

Ymunodd Tanwen ag Arad yn 2014 ac mae ganddi brofiad o weithio yn y trydydd sector, sectorau cyhoeddus ac addysg yn y DU a thramor. Mae Tanwen wedi gweithio mewn ymchwil a gwerthuso ar draws ystod eang o feysydd polisi ac ar gyfer cleientiaid ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd sector / sector gwirfoddol a phreifat. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys addysg a sgiliau, diwylliant a threftadaeth, plant a theuluoedd, cymunedau a’r iaith Gymraeg. Mae’n brofiadol yn dylunio, rheoli a chwblhau ystod o brosiectau ymchwil a gwerthuso.

Mae profiad gan Tanwen mewn gwerthuso Model Ysgolion Arloesi, sy’n datblygu cwricwlwm newydd i Gymru, ac mewn gwerthuso peilot y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru, dros Lywodraeth Cymru. Mae hi hefyd wedi gweithio ar werthusiad o Fenter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Teach First ar draws Lloegr ac ar werthusiad o raglen Canolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg i ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithlu. Ymunodd ag Arad o Swyddfa Archwilio Cymru, lle’r oedd yn cefnogi archwiliad perfformiad ac yn canolbwyntio ar ymchwil ac arweiniad ymarfer da. Astudiodd Hanes ym Mhrifysgol Caergrawnt ac mae hefyd ganddi MA mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ewrop (Prifysgol Warwick). Mae hefyd yn siaradwr Cymraeg rhugl ac mae’n un o Ymddiriedolwyr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.


Jennifer Lane

CWRDD Â’R TÎM

Jennifer Lane

Ymunodd Jennifer ag Arad fel ymchwilydd yn 2013. Mae gan Jennifer ddiddordeb ym meysydd ymchwil plant a theuluoedd, addysg, hyfforddiant a sgiliau. Gyda BSc mewn Seicoleg a MSc mewn Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg, mae gan Jennifer brofiad o gynnal ymchwil desg, cyfweliadau, dylunio offer ymchwil a dadansoddi data ar gyfer prosiectau ymchwil ansoddol a meintiol.

Mae profiad prosiectau ymchwil Jennifer yn cynnwys ymchwil ansoddol gyda theuluoedd sy’n derbyn cymorth trwy raglen Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru, gwerthusiad o Gronfa Buddsoddi Sgiliau ‘Creative Skillset’ a gwerthusiad o Raglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Academi Wales. Mae Jennifer hefyd wedi gweithio ar werthusiad ffurfiannol o Wasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan ledled Cymru, ymchwilio i anghenion a chanlyniad plant ifanc yng Nghymru (ar ran Achub y Plant) ac ymchwilio i werth prentisiaethau i Gymru (ar ran Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru).

Cyn ymuno ag Arad, gweithiodd Jennifer i Rwydwaith Ymchwil Cymdeithasau Proffesiynol (PARN), gan ddarparu cymorth ymchwil ar gyfer nifer o brosiectau sy’n ymwneud â’r sector corff proffesiynol.