Morgan Davies-Walker

CWRDD Â’R TÎM

Morgan Davies-Walker

Ymunodd Morgan â thim Arad yn 2021. Mae ei ddiddordebau ymchwil a gwerthuso yn cynnwys y celfyddydau a diwylliant, addysg, polisi iaith Gymraeg ac adfywio cymunedol. .

Wrth astudio Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol Dynol ym Mhrifysgol Caergrawnt, bu Morgan yn astudio’r dull anthropolegol o ethnograffi yn bennaf gan astudio dulliau cymdeithasegol o ymchwil ansoddol a meintiol yn ogystal. Yn ystod blwyddyn olaf ei radd israddedig, cwblhaodd brosiect ymchwil ethnograffig annibynnol 12 mis a ddadansoddodd brofiadau a safbwyntiau pobl LGBTQ+ sy’n byw yn ardaloedd gwledig Cymru – yr ymchwil gyntaf o’r math hwn i ddigwydd yng Nghymru. Mae Morgan yn ysgolhaig etholedig o Goleg y Brenin, Caergrawnt ac mae wedi ennill gwobrau am gyflawni’r canlyniadau arholiad uchaf yn ei garfan blwyddyn olaf. Hyd yma, gyda phrofiad o gynnal ymchwil ansoddol fanwl drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, mae Morgan wedi cynnal dadansoddiad o ymatebion ansoddol ar brosiectau gan gynnwys gwerthuso paratoadau ysgolion i weithredu Cwricwlwm newydd Cymru a gwerthusiad o’r Cynnig Gofal Plant, ar ran Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn rhan o werthusiad Arad o raglen Sgiliau Ffilm y Dyfodol ScreenSkills ac mae wedi cynnal gwaith maes ledled Cymru ar ran Theatr Genedlaethol Cymru.


Eluned Glyn

CWRDD Â’R TÎM

Eluned Glyn

Mae Eluned yn ymchwilydd, a ymunodd ag Arad yn 2015. Mae ganddi brofiad helaeth o gydlynu a chynnal gwaith maes gan gynnwys grwpiau ffocws, ymgynghoriadau ac astudiaethau achos gydag aelodau o’r cyhoedd, cyrff cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn dadansoddi ac yn coladu data ar gyfer ymatebion i’r ymgynghoriad ar y cynnig deddfwriaethol i ddileu’r amddiffyniad o gosb resymol i Lywodraeth Cymru. Mae hi hefyd wedi bod yn cynnal cyfweliadau, yn cefnogi ac yn dadansoddi data ar gyfer Gwerthusiad Celfyddydau Rhyngwladol Cymru o’u Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. Yn ddiweddar mae wedi bod yn cynnal cyfweliadau gyda sefydliadau treftadaeth a diwylliant ar gyfer Gwerthuso Uchelgais Diwylliannol ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Cefnogodd a chynhaliodd gyfweliadau ar gyfer cyfres o astudiaethau achos gyda phrosiectau ynni cymunedol ar gyfer yr adroddiad Dyfodol Ynni Clyfar ar gyfer Ardaloedd Gwledig ar gyfer Ynni Clyfar DU. Mae hefyd wedi gweithio ar werthusiad o Cyswllt Ffermio ar gyfer Llywodraeth Cymru, sy’n darparu cymorth ac arweiniad i fusnesau ffermio yng Nghymru.

Mae Eluned yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gyfforddus yn cwblhau cyfweliadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cyn ymuno ag Arad, roedd Eluned yn gweithio fel gweinyddwr ysgol mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg.


Kara Stedman

CWRDD Â’R TÎM

Kara Stedman

Ymunodd Kara ag Arad fel ymchwilydd yn 2021. Cyn ymuno ag Arad, roedd ganddi chwe blynedd o brofiad o gynnal ymchwil desg, arolygon, cyfweliadau a dadansoddiad meintiol ac ansoddol. Mae Kara wedi gweithio ar brosiectau ymchwil amrywiol ar gyfer y sector cyhoeddus a’r sector preifat, gan gynnwys prosiectau ar gyfer Busnes Cymru, Achub y Plant, Cymwysterau Cymru a llawer o awdurdodau lleol ledled y DU.

Mae Kara wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil dulliau cymysg ar raddfa fawr gan gynnwys ymgynghoriadau ar wasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol ar gyfer comisiynwyr y GIG yn Nwyrain Sussex ac ymgynghoriad cynllun rhentu preifat Lerpwl. Rhan o rôl flaenorol Kara oedd arwain y tîm prosesu data a oedd yn cynnwys dylunio fframiau codau ac adnabod themâu mewn setiau mawr o ddata. Roedd Kara hefyd yn gweithio i Brifysgol Abertawe yn flaenorol lle bu’n gwneud gwaith ymchwil meintiol ac ansoddol gyda myfyrwyr ac academyddion i wella profiad myfyrwyr. Mae ganddi radd Meistr mewn Gwyddorau Gymdeithasol lle cymerodd fodiwlau mewn astudiaethau plentyndod a dulliau ymchwil gyda phlant a phobl ifanc.

Ar hyn o bryd mae Kara yn gweithio ar werthusiad o brosiect hyfforddiant Cynnydd ar gyfer Llwyddiant ESF ar gyfer Llywodraeth Cymru a Gwerthusiad o beilot Gwaith Chwarae yn ystod y Gwyliau 2021/22, gan gynnal a chefnogi cyfweliadau gydag awdurdodau lleol a darparwyr. Mae hi hefyd yn cefnogi Blynyddoedd Cynnar Cymru i gynnal arolwg o’r sector ar gyflogau a chyfraddau chadw.