Alison Glover

CWRDD Â’R TÎM

Alison Glover

Fe ymunodd Alison ag Arad yn Awst 2014. Mae ei diddordebau ymchwil a gwerthuso yn cynnwys datblygu cynaliadwy, addysg a sgiliau. Mae hi wedi gwirfoddoli a gweithio ar draws pob sector addysg, gyda phrofiad diweddar fel ymchwilydd a darlithydd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae gan Alison gradd meistr yn addysg amgylcheddol a Doethuriaeth yn Addysg. Mae hi wedi cyflwyno mewn cynadleddau busnes ac addysg ryngwladol ac wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid. Mae hi wedi hwyluso nifer o weithdai a grwpiau ffocws i gefnogi casglu a lledaenu data ymchwil. Mae Alison wedi gwerthuso prentisiaethau ar gyfer ‘Creative Skillset’ a ‘SkillsActive’, a gwerthuso Rhaglen STEM Cymru ar gyfer Cynllun Addysg Peirianneg Cymru.

Mae gan Alison brofiad o weithio ar brosiectau eraill gan gynnwys Menter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Teach First, gwerthusiad o’r Model Ysgolion Arloesi, Gweithredu’n Gynnar y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru ac ymchwil i sefydlu sefyllfa sylfaenol y system anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru. Ar y penwythnos ac yn ystod ei diwrnodau i ffwrdd mae Alison yn mwynhau cerdded ym Mannau Brycheiniog neu’n canu mewn côr cymunedol.


Jennifer Lane

CWRDD Â’R TÎM

Jennifer Lane

Ymunodd Jennifer ag Arad fel ymchwilydd yn 2013. Mae gan Jennifer ddiddordeb ym meysydd ymchwil plant a theuluoedd, addysg, hyfforddiant a sgiliau. Gyda BSc mewn Seicoleg a MSc mewn Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg, mae gan Jennifer brofiad o gynnal ymchwil desg, cyfweliadau, dylunio offer ymchwil a dadansoddi data ar gyfer prosiectau ymchwil ansoddol a meintiol.

Mae profiad prosiectau ymchwil Jennifer yn cynnwys ymchwil ansoddol gyda theuluoedd sy’n derbyn cymorth trwy raglen Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru, gwerthusiad o Gronfa Buddsoddi Sgiliau ‘Creative Skillset’ a gwerthusiad o Raglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Academi Wales. Mae Jennifer hefyd wedi gweithio ar werthusiad ffurfiannol o Wasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan ledled Cymru, ymchwilio i anghenion a chanlyniad plant ifanc yng Nghymru (ar ran Achub y Plant) ac ymchwilio i werth prentisiaethau i Gymru (ar ran Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru).

Cyn ymuno ag Arad, gweithiodd Jennifer i Rwydwaith Ymchwil Cymdeithasau Proffesiynol (PARN), gan ddarparu cymorth ymchwil ar gyfer nifer o brosiectau sy’n ymwneud â’r sector corff proffesiynol.


Eluned Glyn

CWRDD Â’R TÎM

Eluned Glyn

Mae Eluned yn ymchwilydd, a ymunodd ag Arad yn 2015. Mae ganddi brofiad helaeth o gydlynu a chynnal gwaith maes gan gynnwys grwpiau ffocws, ymgynghoriadau ac astudiaethau achos gydag aelodau o’r cyhoedd, cyrff cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn dadansoddi ac yn coladu data ar gyfer ymatebion i’r ymgynghoriad ar y cynnig deddfwriaethol i ddileu’r amddiffyniad o gosb resymol i Lywodraeth Cymru. Mae hi hefyd wedi bod yn cynnal cyfweliadau, yn cefnogi ac yn dadansoddi data ar gyfer Gwerthusiad Celfyddydau Rhyngwladol Cymru o’u Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. Yn ddiweddar mae wedi bod yn cynnal cyfweliadau gyda sefydliadau treftadaeth a diwylliant ar gyfer Gwerthuso Uchelgais Diwylliannol ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Cefnogodd a chynhaliodd gyfweliadau ar gyfer cyfres o astudiaethau achos gyda phrosiectau ynni cymunedol ar gyfer yr adroddiad Dyfodol Ynni Clyfar ar gyfer Ardaloedd Gwledig ar gyfer Ynni Clyfar DU. Mae hefyd wedi gweithio ar werthusiad o Cyswllt Ffermio ar gyfer Llywodraeth Cymru, sy’n darparu cymorth ac arweiniad i fusnesau ffermio yng Nghymru.

Mae Eluned yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gyfforddus yn cwblhau cyfweliadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cyn ymuno ag Arad, roedd Eluned yn gweithio fel gweinyddwr ysgol mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg.