Economi a diwydiant

Gwerthuso'r gwasanaeth trosglwyddo gwybodaeth, arloesi a chynghori a ddarperir drwy Cyswllt Ffermio

(Llywodraeth Cymru, 2018-19)

Ar hyn o bryd, mae Arad a ICF yn gwerthuso Cyswllt Ffermio, sy’n ceisio cynyddu cynhyrchiant/proffidioldeb ar draws y sector amaethyddiaeth trwy gefnogi’r defnydd o wybodaeth academaidd ar draws y sector. Mae’r rhaglen yn darparu amrywiaeth o fecanweithiau cymorth i helpu ffermwyr i ddatblygu sgiliau a defnyddio dulliau arloesol. Bydd y gwerthusiad yn asesu perfformiad y rhaglen yn erbyn blaenoriaethau’r Rhaglen Datblygu Gwledig ac yn darparu tystiolaeth ar arfer da, darpariaeth a chynnydd tuag at y canlyniadau a fwriedir. Bydd dysgu o’r rhaglen bresennol yn helpu i lywio’r gwaith o gynllunio ymyriadau yn y dyfodol mewn cyd-destun ar ôl gadael yr UE.


Asesiad o werth economaidd yr Urdd

(Urdd Gobaith Cymru, 2018)

Cynhaliodd Arad asesiad effaith economaidd o Urdd Gobaith Cymru, gan gynnwys ei heffaith economaidd ar yr economi ar lefel genedlaethol ac ar lefel ranbarthol. Roedd yr asesiad yn cynnwys effaith canolfannau preswyl unigol yr Urdd. Roedd y gwaith yn cynnwys dadansoddi data gwariant a data a gasglwyd gan weithwyr yr Urdd, aelodau o’r cyhoedd a chyflenwyr.


Astudiaeth effaith economaidd Theatr Clwyd

(Theatr Clwyd, 2018)

Ar hyn o bryd, mae Arad yn cynnal astudiaeth ar gyfer Theatr Clwyd yn canolbwyntio ar ei heffaith economaidd ar Sir y Fflint a Gogledd ddwyrain Cymru yn ehangach drwy arolygon staff, cyflenwyr ac ymwelwyr. Mae’r astudiaeth hefyd yn archwilio effaith ddiwylliannol a chymdeithasol ehangach y sefydliad drwy asesu ei raglenni allgymorth a ac ansawdd y cynnig diwylliannol.


Asesiad effaith economaidd y Gwyll / Hinterland

(S4C, 2013)

Cynhaliodd Arad asesiad effaith economaidd o gynhyrchiad y Gwyll / Hinterland ar ran S4C. Amcangyfrifodd yr astudiaeth werth economaidd cynhyrchu’r gyfres deledu i economi leol Aberystwyth gan ddefnyddio dull lluosydd. Roedd y fethodoleg yn cynnwys arolygon o aelodau cast a chriw yn ogystal â busnesau lleol oedd yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i’r cynhyrchiad.


Gwerthusiad terfynol ac astudiaeth effaith o'r rhaglen Sgiliau ar gyfer yr Economi Ddigidol

(Creatice Skillset Cymru, 2014-15)

Gwerthusodd Arad y rhaglen sgiliau ar gyfer yr economi ddigidol: rhaglen £4,500,000 o ymchwil, hyfforddiant a chefnogaeth i’r diwydiannau creadigol wedi’i ddarparu rhwng 2011 a 2015 (wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru, S4C a’r gymdeithas fasnach i gynhyrchwyr teledu Cymru). Roedd methodoleg y gwerthusiad yn cynnwys arolygon o gyfranogwyr y cwrs a chyflogwyr y diwydiannau creadigol yn ogystal â chyfweliadau gyda chyfranogwyr, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a rhanddeiliaid. Cynhaliwyd astudiaeth effaith economaidd i bennu’r cyfraniad yr oedd yr hyfforddiant a’r cymorth wedi’i wneud i’r economi.


Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer yr ardal menter bwyd a Chanolfan Economi Wledig

(Grŵp Llandrillo Menai, 2017)

Cynhaliodd Arad astudiaeth ddichonoldeb i sefydlu parth menter bwyd ar gampws Glynllifon fel sbardun ar gyfer datblygiad a thwf y sector bwyd a diod yng ngogledd orllewin Cymru. Dilynwyd y gwaith hwn gan adolygiad o ddichonoldeb a datblygiad achos busnes i greu canolfan economi wledig ar gampws Glynllifon, gan gynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella’r economi ranbarthol, yn benodol drwy dyfu y sector bwyd a diod.


Adolygiad o Ganolfannau Busnes Powys

(Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru a Partneriaith Adfywio Powys, 2014)

Ymchwiliodd Arad opsiynau ar gyfer datblygu canolfannau (gan ddefnyddio’r term Canolfannau Busnes i gynnwys ystod eang o wasanaethau ar gyfer busnesau, nid canolfannau corfforol yn unig). Roedd y gwaith yn cynnwys adolygiad desg o wasanaethau ar gyfer busnesau a chyfweliadau rhanddeiliaid i ddeall ystod y cefnogaeth eisoes ar gael i fusnesau. Cafodd tystiolaeth o’r gwaith hwn ei ddadansoddi fel rhan o arfarniad opsiynau a cafodd pedwar opsiwn eu profi un ystod cyfweliadau gyda 30 busnes a sefydliadau cynorthwyol.